Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشاريکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۵
کد مطلب : ۵۳۶۶

اطلس آموزش عالی (نگارش سوم)

اطلس آموزش عالی (نگارش سوم)
plusresetminus
اطلس آموزش عالی (نگارش سوم) بر پایه آمار و اطلاعات سال تحصیلی 98-1397 ارائه شده از سوی "موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی" توسط مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی سازمان نقشه‌برداری کشور تهیه و تدوین شده است.
این اطلس برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری کشور، متشکل از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی را پوشش می‌دهد و با رویکردی آماری ـ توصیفی به تحلیل عملکرد آموزش عالی در بخش‌های گوناگونی مانند ثبت‌نام‌شدگان، دانشجویان، دانش‌آموختگان و اعضای هیئت علمی می‌پردازد.

 

فهرست اطلس آموزش عالی

 
فصل اول: کلیات

تاریخچه آموزش و پرورش و ظهور آموزش عالی در ایران
روند تحولات آموزش عالی ایران از تأسیس دانشگاه تهران تا پیروزی انقلاب اسلامی
تحولات آموزش عالی ایران پس از انقلاب اسلامی
آشنایی با ساختار نظام آموزش عالی ایران
تعداد و پراکندگی (توزیع) مؤسسات آموزش عالی در ایران
    نقشه توزیع مؤسسات آموزش عالی کشور در سال تحصیلی 98‐1397
تعاریف اقلام آماری استفاده شده در اطلس
    نمودار تعداد مؤسسات آموزش عالی کشور در سال تحصیلی 98‐1397

 
فصل دوم: ثبت‌نام‌شدگان آموزش عالی
 
شیوه‌های پذیرش
بررسی توزیع جمعیت ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور، در سال تحصیلی 98 − 1397
توزیع ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک جنسیت
    نمودار توزیع درصد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 98‐1397
    نمودار ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی به تفکیک جنسیت در استان‌های کشور در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک وابستگی (دولتی و غیردولتی)
    نمودار توزیع درصد ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال تحصیلی 98‐1397
    نقشه ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک شیوه آموزش
    نمودار توزیع درصد ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک شیوه آموزش در سال تحصیلی 98‐1397
    نقشه ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک شیوه آموزش در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک نوع آموزش
    نمودار توزیع درصد ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع آموزش در سال تحصیلی 98‐1397
    نقشه ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع آموزش در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک دوره (مقطع) آموزشی 
    نمودار توزیع درصد ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره آموزشی در سال تحصیلی 98‐1397
    نقشه ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره آموزشی در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک گروه‌های آموزشی
    نقشه ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه‌های آموزشی در سال تحصیلی 98‐1397
    نمودار توزیع درصد ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه‌های آموزشی در سال تحصیلی 98‐1397
بررسی روند ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور، در سال‌های 1388 تا 1398
روند ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک جنسیت
    نمودار سیر تحول کمی ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت در سال‌های 98‐1388
روند ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک وابستگی (دولتی و غیردولتی)
    نمودار سیر تحول کمی ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال‌های 98‐1388
روند ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک شیوه آموزش
    نمودار سیر تحول کمی ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک شیوه آموزش در سال‌های 98‐1388
روند ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک دوره (مقطع) آموزشی
    نمودار سير تحول کمی ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفكيک دوره آموزشی در سال‌های 98‐1388
روند ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک گروه‌های آموزشی
    نمودار سیر تحول کمی ثبت‌نام‌شدگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه‌های آموزشی در سال‌های 98‐1388
 
فصل سوم: دانشجویان
 
نظریه رشد دانشجو
بررسی توزیع دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور، در سال تحصیلی 98 − 1397
توزیع دانشجویان به تفکیک جنسیت
    نمودار توزیع درصد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 98‐1397
    نمودار دانشجویان مؤسسات آموزش عالی به تفکیک جنسیت در استان‌های کشور در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع دانشجویان به تفکیک وابستگی (دولتی و غیردولتی) 
    نمودار توزیع درصد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال تحصیلی 98‐1397
    نقشه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع دانشجویان به تفکیک شیوه آموزش
    نمودار توزیع درصد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک شیوه آموزش در سال تحصیلی 98‐1397
    نقشه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک شیوه آموزش در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع دانشجویان به تفکیک نوع آموزش
    نقشه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع آموزش در سال تحصیلی 98‐1397
    نمودار توزیع درصد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع آموزش در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع دانشجویان به تفکیک دوره (مقطع) آموزشی
    نمودار توزیع درصد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره آموزشی در سال تحصیلی 98‐1397
    نقشه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره آموزشی در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی
    نمودار توزیع درصد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه‌های آموزشی در سال تحصیلی 98‐1397
    نقشه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه‌های آموزشی در سال تحصیلی 98‐1397
بررسی روند دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور، در سال‌های 1388 تا 1398
روند دانشجویان به تفکیک جنسیت
    نمودار سیر تحول کمی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت در سال‌های 98‐1388
روند دانشجویان به تفکیک وابستگی (دولتی و غیردولتی)
    نمودار سیر تحول کمی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال‌های 98‐1388 
روند دانشجویان به تفکیک شیوه آموزش
    نمودار سیر تحول کمی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک شیوه آموزش در سال‌های 98‐1388
روند دانشجویان به تفکیک دوره (مقطع) آموزشی
    نمودار سیر تحول کمی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره آموزشی در سال‌های 98‐1388
روند دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی 
    نمودار سیر تحول کمی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه‌های آموزشی در سال‌های 98‐1388
روند دانشجویان به تفکیک نوع آموزش
    نمودار سیر تحول کمی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع آموزش در سال‌های 98‐1388

 
فصل چهارم: دانش‌آموختگان
 
دانش‌آموختگان و اشتغال 
بررسی توزیع دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور، در سال تحصیلی 97 − 1396 
توزیع دانش‌آموختگان به تفکیک جنسیت
    نمودار توزیع درصد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 97‐1396
    نمودار دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی به تفکیک جنسیت در استان‌های کشور در سال تحصیلی 97‐1396
توزیع دانش‌آموختگان به تفکیک وابستگی (دولتی و غیردولتی)
    نقشه دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال تحصیلی 97‐1396
    نمودار توزیع درصد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال تحصیلی 97‐1396
توزیع دانش‌آموختگان به تفکیک شیوه آموزش
    نمودار توزیع درصد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک شیوه آموزش در سال تحصیلی 97‐1396
    نقشه دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور  به تفکیک شیوه آموزش در سال تحصیلی 97‐1396
توزیع دانش‌آموختگان به تفکیک نوع آموزش
    نقشه دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع آموزش در سال تحصیلی 97‐1396
    نمودار توزیع درصد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع آموزش در سال تحصیلی 97‐1396
توزیع دانش‌آموختگان به تفکیک دوره (مقطع) آموزشی
    نقشه دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره آموزشی در سال تحصیلی 97−1396
    نمودار توزیع درصد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره آموزشی در سال تحصیلی 97‐1396
توزیع دانش‌آموختگان به تفکیک گروه‌های آموزشی
    نمودار توزیع درصد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه‌های آموزشی در سال تحصیلی 97‐1396 
بررسی روند دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور، در سال‌های 1387 تا 1397
روند دانش‌آموختگان به تفکیک جنسیت
    نمودار سیر تحول کمی دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت در سال‌های 97‐1387
روند دانش‌آموختگان به تفکیک وابستگی (دولتی و غیردولتی)
    نمودار سیر تحول کمی دانش‌آموختگان  مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال‌های 97−1387 
روند دانش‌آموختگان به تفکیک شیوه آموزش
    نمودار سیر تحول کمی دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک شیوه آموزش در سال‌های 97‐1387
روند دانش‌آموختگان به تفکیک نوع آموزش
    نمودار سیر تحول کمی دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع آموزش در سال‌های 97‐1387
روند دانش‌آموختگان به تفکیک دوره (مقطع) آموزشی
    نمودار سیر تحول کمی دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک دوره آموزشی در سال‌های 97‐1387
روند دانش‌آموختگان به تفکیک گروه‌های آموزشی
    نمودار سیر تحول کمی دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه‌های آموزشی در سال‌های 97‐1387
 
فصل پنجم: آموزشگران دانشگاهی
 
بررسی توزیع آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور، در سال تحصیلی 98 − 1397 
توزیع آموزشگران دانشگاهی به تفکیک جنسیت
    نمودار توزیع درصد آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 98‐1397
    نمودار آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی به تفکیک جنسیت در استان‌های کشور در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع آموزشگران دانشگاهی به تفکیک نوع خدمت
    نمودار توزیع درصد آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع خدمت در سال تحصیلی 98‐1397
    نقشه آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع خدمت در سال تحصیلی  98‐1397 
توزیع اعضای هیئت علمی تمام وقت به تفکیک وابستگی (دولتی و غیردولتی) 
    نقشه آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشوربه تفکیک وابستگی در سال تحصیلی 98‐1397
    نمودار توزیع درصد اعضای هیئت علمی تمام وقت مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع اعضای هیئت علمی تمام وقت به تفکیک مرتبه علمی
    نمودار اعضای هیئت علمی تمام وقت مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک مرتبه علمی در سال تحصیلی 98‐1397
    نقشه آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک مرتبه علمی در سال تحصیلی 98‐1397
بررسی روند آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور، در سال‌های 1388 تا 1398
روند آموزشگران دانشگاهی به تفکیک جنسیت 
    نمودار سیر تحول کمی آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت در سال‌های 98−1388
روند آموزشگران دانشگاهی به تفکیک نوع خدمت 
    نمودار سیر تحول کمی آموزشگران دانشگاهیی موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع خدمت در سال‌های 98−1388
روند آموزشگران دانشگاهی به تفکیک وابستگی (دولتی و غیردولتی)
    نمودار سیر تحول کمی آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال‌های 98−1388
روند آموزشگران دانشگاهی به تفکیک مرتبه علمی
    نمودار سیر تحول کمی آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک مرتبه علمی در سال‌های 98−1388
روند آموزشگران دانشگاهی به تفکیک گروه‌های آموزشی
    نمودار سیر تحول کمی آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه‌‌های آموزشی در سال‌های 98−1388
    نمودار سیر تحول کمی آموزشگران دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم به تفکیک نوع مرکز در سال‌های 98−1388
 
فصل ششم: کارکنان غیرآموزشی
 
بررسی توزیع کارکنان غیرآموزشی مؤسسات آموزش عالی کشور، در سال تحصیلی 98 − 1397 
توزیع کارکنان غیرآموزشی به تفکیک جنسیت
    نمودار توزیع درصد کارکنان غیرآموزشی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1398‐1397
    نمودار کارکنان مؤسسات آموزش عالی به تفکیک جنسیت در استان‌های کشور در سال‌ تحصیلی 98‐1397
توزیع کارکنان غیرآموزشی به تفکیک مدرک تحصیلی
    نمودار توزیع درصد کارکنان غیرآموزشی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 98‐1397
توزیع کارکنان غیرآموزشی به تفکیک وابستگی (دولتی و غیردولتی)
    نمودار توزیع درصد کارکنان غیرآموزشی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال تحصیلی 98−1397
توزیع کارکنان غیرآموزشی به تفکیک نوع استخدام 
    نمودار توزیع درصد کارکنان غیرآموزشی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع استخدام در سال تحصیلی 98−1397
    نقشه کارکنان غیرآموزشی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع استخدام در سال‌ تحصیلی 98−1397
بررسی روند کارکنان غیرآموزشی مؤسسات آموزش عالی کشور، در سال‌های 1393 تا 1398 
روند کارکنان غیرآموزشی به تفکیک جنسیت 
    نمودار سیر تحول کمی کارکنان غیرآموزشی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت در سال‌های 98‐1393
روند کارکنان غیرآموزشی به تفکیک وابستگی (دولتی و غیردولتی)
    نمودار سیر تحول کمی کارکنان غیرآموزشی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال‌های 1398−1393
روند کارکنان غیرآموزشی به تفکیک نوع وابستگی
    نمودار سیر تحول کمی کارکنان غیرآموزشی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع وابستگی در سال‌های 98−1393
 
فصل هفتم: بررسی وضعیت شاخص‌های آموزش عالی
 
شاخص‌های دسترسی به آموزش عالی 
شاخص دانشجو در هر 100 هزار نفر جمعیت
    نمودار شاخص دانشجو در هر 100 هزار نفر جمعیت مؤسسات آموزش عالی در استان‌های کشور در سال تحصیلی 98‐1397
شاخص دانشجو در جمعیت 18 تا 24 ساله
    نمودار شاخص دانشجو در جمعیت 18 تا 24 ساله مؤسسات آموزش عالی در استان‌های کشوردر سال تحصیلی 98‐1397
شاخص دانشجو به استاد
    نمودار شاخص دانشجو به استاد مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک وابستگی در سال تحصیلی 98‐1397 
شاخص‌های مالی 
سهم بودجه آموزش عالی از بودجه کل کشور
    نمودار سهم بودجه آموزش عالی از بودجه کل کشور 98−1395
سهم بودجه‌های آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) 
    نمودار  سهم بودجه آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی 98‐1395

 
 
 
نگارنده : منا محمدی
https://fa.ncc.gov.ir/vdcb.0bsurhbf0iupr.html
ncc.gov.ir/vdcb.0bsurhbf0iupr.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی